OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI STAVSPEKTRUM s.r.o.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní a dodací podmínky společnosti STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, Uherské Hradiště, IČO 25526863 (dále jen „prodávající“) platí pro veškeré dodávky lícových cihel, obkladových cihelných pásků a cihelné dlažby Vande Moortel (dále jen „zboží“) všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen „kupující“). Tyto Obchodní a dodací podmínky platí pro veškeré obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není písemně uvedeno jinak.
 2. Pokud je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřen smluvní vztah, řídí se obchodní vztah přednostně ustanoveními uvedenými v Kupní smlouvě.

Nabídka a objednávky zboží

 1. Vzhledem k charakteru zboží je toto dodáváno na zakázku, na základě objednávky kupujícího, s dodací lhůtou, která je závislá na momentálních skladových zásobách prodávajícího a možnostech výrobce.
 2. Nabídka prodávajícího (katalog, internet, případně jiné formy nabídky včetně konkrétních vyžádaných nabídek) nezavazuje prodávajícího k dodání zboží v ní uvedeného. Informace o spotřebě zboží v nabídce prodávajícího jsou pouze orientační, vychází z údajů výrobce a ve skutečnosti mohou být odlišné v závislosti na způsobu zpracování výrobku. Nabídka se stává závaznou prostřednictvím závazné objednávky kupujícího.
 3. Objednávka kupujícího musí být učiněna vždy v písemné formě na základě aktuálního nabídkového listu a ceníku prodávajícího nebo konkrétní nabídky prodávajícího. Objednávka kupujícího je platná okamžikem písemného potvrzení objednávky prodávajícím. V tomto potvrzení prodávající uvede název zboží, množství, cenu, orientační termín dodání, popř. další podrobnosti (místo dodání, doprava atd.)
 4. Svou objednávkou kupující prohlašuje, že je seznámen s druhem zbožím, zejména s jeho vzhledem, barvou, strukturou, rozměry i jinými vlastnostmi, které jsou tomuto druhu zboží vlastní a považují se za žádoucí (zejména rozměrová nejednotnost; barevné a strukturální rozdíly jednotlivých cihel (resp. pásků) v dodávce; možnost nápadné změny odstínu stejného typu zboží v různých dodávkách; lehké oděrky, které nesnižují jeho užitnou hodnotu atd.). Neznalost těchto vlastností není důvodem k pozdější reklamaci zboží.
 5. Vzhledem k přírodnímu původu zboží je nutno pro jednotlivé realizace objednat a nakoupit zboží z jedné dodávky a při realizaci odebírat alespoň ze tří palet současně, k docílení rovnoměrnému rozložení barevných odstínů (platí i pro jednobarevné druhy zboží).

Platební podmínky

 1. Platby za zboží jsou uskutečňovány v hotovosti při převzetí zboží kupujícím nebo předem převodem na účet prodávajícího. Způsob platby je předem dohodnut a uveden v potvrzení objednávky. V případě větší zakázky je prodávající oprávněn požadovat zálohu ve výši 50% z celkové ceny zboží.

Dodání zboží

 1. Místo dodání a dodací lhůtu uvede prodávající v potvrzení objednávky. Standardním místem dodání je sklad prodávajícího v Tupesích, resp. sídlo prodávajícího v Uherském Hradišti. Pokud požaduje kupující jiné místo dodání, může mu prodávající zajistit dopravu zboží dle předem dohodnutých podmínek. Pokud je doprava zajišťována externími dopravci, neručí prodávající po opuštění skladu za poškození zboží, ani termín jeho dodání; složení zboží v tomto případě zajistí kupující.
 2. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 30 dnů od smluveného termínu dodání, je postoupeno k dalšímu prodeji nebo dále skladováno na náklady kupujícího, které činí 20,- Kč/paletu/den.
 3. Zboží je dodáváno na nevratných paletách, baleno ve folii; obkladové pásky jsou na paletách v jednotlivých (od sebe podložkou oddělených) vrstvách nebo v kartonových krabicích.
 4. Zboží je dodáváno v jakémkoliv požadovaném množství, kupující nemusí tedy odebírat celé paletové množství. V tomto případě je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat poplatek za manipulaci se zbožím a balné.
 5. Pokud je zboží dodáno na vratných euro paletách (týká se především příslušenství, jako je spárovací hmota, lepidlo, zdící malta atd.), je toto výslovně uvedeno v dodacím listu a prodávající je povinen tyto palety vzít od kupujícího zpět do 1 měsíce od data prodeje. Kupující tyto palety dopraví do skladu prodávajícího na své náklady. Z hodnoty palety bude při vrácení odečten poplatek za opotřebení ve výši 10%, na tuto částku bude vystaven dobropis.

Vrácení zboží

 1. Zpětný odběr nepoškozeného zboží je možný do 1 měsíce od jeho dodání, zboží musí být v originálním neporušeném obalu a musí být zřejmé, že s ním nebylo neodborně manipulováno. Pokud kupující vrací jen část zboží, toto musí být připraveno tak, aby prodávající mohl bez obtíží zjistit jeho stav a počet. V těchto případech lze vrátit zboží pouze v množství nad 5m2.
 2. Dopravu vráceného zboží zajistí kupující na své náklady, a to do skladu prodávajícího v Tupesích, resp. do sídla prodávajícího v Uh. Hradišti, po předchozí telefonické dohodě. Na vrácené zboží bude vystaven dobropis, z hodnoty zboží bude odečten storno poplatek ve výši 20%

Vady zboží, záruka, reklamace

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, na doplňkový sortiment (zdící malty, spárovací hmoty, lepidla) 6 měsíců – dodané zboží bude po tuto dobu ode dne uvedeného v dodacím listu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si své obvyklé vlastnosti.
 2. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou, zásahem vyšší moci nebo jinou nahodilou událostí. Za vady způsobené kupujícím budou považovány zejména vady způsobené přepravou (pokud tuto nezajišťuje prodávající), chybným skladováním, použitím či zpracováním, které je v rozporu s pokyny a doporučeními výrobce nebo nedodržením technologických postupů při montáži.
 3. Dále se záruka nevztahuje na vlastnosti zboží, které jsou mu vlastní vzhledem k jeho přírodnímu původu. Zejména se jedná o drobné barevné, povrchové a rozměrové nepřesnosti (převážně u rustikálních druhů zboží); lehce odřená místa, která nemají vliv na funkčnost zboží; drobné cicváry, které vznikají technologií výroby („výpalky“); barevné rozdíly u stejného druhu zboží, dodávaného v různém časovém období; u jednobarevných druhů zboží melírovaný odstín jednotlivých kusů atd. Pro tyto vlastnosti zboží doporučuje prodávající kupujícímu zboží si před zakoupením řádné prohlédnout ve vzorkovně, nespoléhat se na vyobrazení na www stránkách nebo v katalogu, kde může být zejména barevné zobrazení poněkud zkresleno. Dále je nutno při realizaci odebírat zboží postupně z více palet.
 4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně, a to:
  - vady zboží zjistitelné při převzetí (kvantitativní vady, poškození obalu) - ihned při převzetí vyznačením v dodacím listu, který neprodleně doručí prodávajícímu
  - skryté vady - ihned po jejich zjištění (během záruční lhůty), před vlastním započetím prací, po vyzdění cihel nebo nalepení pásků nelze již reklamaci uplatňovat
  Po marném uplatnění výše uvedených lhůt se nároky kupujícího z vad zboží promlčují.
 5. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu, aby se seznámil s reklamovanými vadami zboží, případně odebral vzorek k odbornému posouzení či zpracování posudku. Reklamované zboží musí být prodávajícímu na jeho vyžádání ihned dopraveno zpět, a to včetně obalu a kopie dodacího listu. Provede-li kupující na reklamovaném zboží změny bez souhlasu prodávajícího, ztrácí případné nároky z vad zboží.
 6. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní a dodací podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014, jejich změna či úprava vyžaduje písemnou formu.
 2. Účinnosti nabývají okamžikem vzniku obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, tj. potvrzením objednávky kupujícího.
 3. V otázkách výslovně neupravených těmito Obchodními a dodacími podmínkami platí ustanovení zák. č.89/2012 v platném znění.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo pořízení fotodokumentace a její neadresné publikace ve svých propagačních materiálech, z realizací provedených ze zboží prodávajícího. Pokud s tímto kupující nesouhlasí, musí to písemně sdělit prodávajícímu.

V Uherském Hradišti, dne 1.1.2014

TOPlist